Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG BQL RỪNG PHÒNG HỘ CAM LÂM
Skip Navigation Links
Giớithiệu
Chức năng- Nhiệm vụ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Trích Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v thành lập BQL rừng phòng hộ Cam Lâm

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm
 


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 65/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 21/SNN-TTr ngày 06 tháng 01 năm 2010 về việc đề nghị thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 737/SNV-TCBM ngày     10 tháng 5 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm trên cơ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Ranh.
Điều 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm
1. Vị trí, chức năng
Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng.
Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và được sử dụng con dấu riêng.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng rừng phòng hộ theo đúng các quy định của pháp luật;
b) Ban quản lý rừng phòng hộ xây dựng dự án đầu tư và phát triển rừng phòng hộ và xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch;
c) Tiếp nhận vốn đầu tư của Nhà nước, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan có liên quan ở địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch giao khoán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ; quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành;
d) Được tổ chức sản xuất kinh doanh trên đất rừng sản xuất xen kẽ trong khu rừng phòng hộ theo quy chế quản lý rừng sản xuất và kết hợp kinh doanh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, trồng rừng cảnh quan, du lịch sinh thái, tận thu lâm sản, khai thác và sử dụng rừng theo quy định tại Điều 32, 33 Quy chế quản lý rừng được ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
đ) Tuyên truyền giáo dục nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ
e) Định kỳ báo cáo cấp trên tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm
- Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm có Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và cán bộ quản lý rừng.
- Biên chế của Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm nằm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm
Triển khai việc quy định diện tích rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm và diện tích rừng phòng hộ thuộc địa phận thị xã Cam Ranh theo quy định hiện hành.
Ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm; sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự theo quy định.
Phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm bố trí trụ sở làm việc của Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm cho phù hợp.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4333/2000/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2000 về việc chuyển lâm trường công ích Cam Ranh thành đơn vị sự nghiệp và lấy tên mới là Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Ranh.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Khánh Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã Cam Ranh, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
CHỦ TỊCH
 
Võ lâm Phi

 

Tin nổi bật
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,